Antwoorden Kamervragen over bericht ‘Explosion of trafficking linked to legalised prostitution’

Vragen van het lid Segers (ChristenUnie) aan de minister van Veiligheid
en Justitie over het bericht ‘Explosion of trafficking linked to legalised
prostitution’ (ingezonden 10 december 2012)

Kent u het bericht ‘Explosion of trafficking linked to legalised prostitution’ naar
aanleiding van een onderzoek van Professor Eric Neumayer (London School of
Economics and Political Science), Dr Seo-Young Cho (German Institute for
Economic Research) en Professor Axel Dreher (Heidelberg University) naar het
effect van legalisering van prostitutie op de omvang van mensenhandel?
Antwoord op vraag 1
Ja.

Heeft u kennisgenomen van de conclusie van de onderzoekers dat in de
onderzochte landen legalisering van prostitutie heeft geleid tot meer prostitutie en
tot meer mensenhandel?
Antwoord op vraag 2
Het onderzoek gaat in op de invloed van legale prostitutie op mensenhandel. De
onderzoekers gaan uit van twee tegenstrijdige effecten. Ten eerste leidt het
legaliseren van prostitutie volgens hen tot een uitbreiding van de prostitutiesector
en daardoor tot een toename van mensenhandel. Ten tweede leidt de legalisering
van prostitutie tot een verminderde vraag naar slachtoffers van mensenhandel als
prostituee doordat klanten voorkeur geven aan legale prostituees.

De onderzoekers geven aan dat volgens hun onderzoek het eerste effect groter is
dan het tweede effect en dat landen waar prostitutie is gelegaliseerd hierdoor een
hoger aantal gerapporteerde slachtoffers van mensenhandel kent.

Er kunnen meerdere kanttekeningen worden gezet bij dit onderzoek. Zowel het
kwantitatieve deel van het onderzoek, als het kwalitatieve deel geeft geen hard
bewijs dat het legaliseren van prostitutie resulteert in een toename van
mensenhandel. Verder geven de onderzoekers zelf aan dat de data die ze
gebruiken een aantal tekortkomingen hebben. Zo is de betrouwbaarheid van de
data sterk afhankelijk van de kwaliteit van organisaties, het optreden van politie
en justitie en het bewustzijn van de mensenhandelproblematiek in een land. Als
laatste wijzen de onderzoekers erop dat het legaliseren van prostitutie mogelijk
ook meerdere voordelen met zich meebrengt, zoals het verbeteren van de sociale
positie en werkomstandigheden van prostituees.

Bent u bereid om het genoemde onderzoek te betrekken bij de brief die u voor 1
maart 2013 aan de Kamer hoopt te schrijven over de regulering van prostitutie?

Bent u bereid onderzoek te laten doen naar de effecten van het Nederlandse
prostitutiebeleid op de omvang van mensenhandel? Zo ja, op welke termijn? Zo
nee, waarom niet?

Bent u bereid om, als blijkt dat ook het Nederlandse prostitutiebeleid tot meer
mensenhandel heeft geleid, het prostitutiebeleid te heroverwegen? Zo ja, op
welke manier? Zo nee, waarom niet?

De bestrijding van mensenhandel is een speerpunt binnen het Nederlands
prostitutiebeleid. De herbezinning op de Wet regulering prostitutie en bestrijding
misstanden seksbranche zal zich dan ook grotendeels richten op het tegengaan
van misstanden, waaronder mensenhandel, in deze branche. Ik ben ervan
overtuigd dat de keus die eerder is gemaakt door het bordeelverbod op te heffen
en prostitutie te legaliseren nog steeds van positieve invloed is op de sociale
positie van prostituees en het creëren van meer openheid in de sector, waardoor
misstanden eerder aan het licht komen. Ik acht het dan ook onnodig om de
legalisering van prostitutie in Nederland te heroverwegen.
Er wordt veelvuldig onderzoek verricht naar verschillende vormen en aanpakken
van Mensenhandel in Nederland, waaronder door de Nationaal Rapporteur
Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Om die reden acht ik het niet
nodig om zelf een aanvullend onderzoek in te stellen, noch om de resultaten van
het betreffende onderzoek te bespreken in de brief van voor 1 maart 2013.